Verkiezingen Bitcoin

Verkiezingen 2023: Bitcoin, Digitale Euro, Geldcreatie en Inflatie

Benieuwd naar de visie van politieke partijen op Bitcoin, de Digitale Euro, inflatie, staatsschuld en geldcreatie in aanloop naar de Verkiezingen 2023? Bitcoin Debuut heeft alle (concept) verkiezingsprogramma’s onder de loep genomen en zelfs specifieke vragen gesteld aan alle politieke partijen om hun standpunten over deze cruciale onderwerpen te achterhalen. Hoewel niet alle partijen hebben gereageerd, hebben we desondanks een informatief artikel samengesteld dat een overzicht biedt van wat er wél bekend is. We hebben dit op een neutrale en onpartijdige wijze gedaan, zonder onze eigen mening te laten doorschemeren.

Sta je op het punt je stem uit te brengen voor de verkiezingen van 22 november 2023 en wil je weten hoe de politieke wind waait als het gaat om Bitcoin en financiële kwesties? Deze stemwijzer biedt je een diepgaand inzicht in de politieke koers die Nederland kan nemen op het gebied van cryptocurrency en economie. Duik erin en wees goed geïnformeerd voordat je je keuze maakt!

De BoerBurgerBeweging (BBB) 

In onze analyse van het verkiezingsprogramma van de BBB (BoerBurgerBeweging) voor de verkiezingen van 2023 hebben we gezocht naar specifieke zoekwoorden zoals Bitcoin, de Digitale Euro, inflatie, staatsschuld etc. Opmerkelijk is dat deze trefwoorden slechts sporadisch voorkomen in het programma van de BBB.

BBB over Inflatie

De BBB heeft zich gecommitteerd aan het verhogen van de bijstandsuitkering en het minimumloon om de inflatie en de gestegen kosten van levensonderhoud voldoende te compenseren. Dit betekent dat de partij streeft naar een sociaal vangnet dat rekening houdt met de financiële druk die inflatie met zich meebrengt voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

De partij uit kritiek op het gebruik van het Corona- en Herstelfonds, waarbij Nederland garant staat voor een aanzienlijk bedrag. BBB benadrukt dat sommige lidstaten, zoals Spanje en Italië, deze gelden niet gebruiken volgens de oorspronkelijke afspraken en deze eerder als giften inzetten voor doeleinden zoals basisinkomens en belastingverlagingen, zonder de benodigde hervormingen door te voeren. Dit gebruik van fondsen en het bijdrukken van geld om rentetarieven laag te houden, wordt door BBB gezien als schadelijk voor de inflatie en spaarders.

BBB heeft als doel ervoor te zorgen dat niemand buiten hun schuld onder het bestaansminimum terechtkomt. Op de lange termijn streven ze naar verhoging van sociale uitkeringen en het minimumloon, waarbij rekening wordt gehouden met de inflatie en de stijgende kosten van levensonderhoud. Hiermee wil de partij de bestaanszekerheid in Nederland waarborgen.

BBB over staatsschuld

BBB reflecteert op de Europese muntunie en het oorspronkelijke idee dat alle lidstaten financiële hervormingen zouden doorvoeren om te voldoen aan maximumgrenzen voor staatsschuld (60%) en begrotingstekort (3%). De partij constateert dat sommige lidstaten, zoals België, Frankrijk, Italië en Spanje, deze Noord-Europese benadering niet volgen en dat er zelfs discussie is over het loslaten van deze afspraken. BBB benadrukt dat dit op de lange termijn nadelige financiële gevolgen kan hebben voor Nederland en roept op tot erkenning van deze uitdagingen binnen de Europese samenwerking.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de BBB? Gebruik dan de link!


Christen Democratisch Appèl (CDA)

Binnen het verkiezingsprogramma van het CDA voor de verkiezingen van 2023 hebben we gezocht naar cruciale trefwoorden zoals inflatie en staatsschuld. Het blijkt dat deze begrippen een prominente rol spelen in het economische beleid van het CDA. In dit artikel zullen we de passages belichten waarin deze onderwerpen worden besproken en de standpunten van het CDA met betrekking tot inflatie en staatsschuld samenvatten.

CDA over inflatie

In het verkiezingsprogramma van het CDA wordt de aandacht gevestigd op de huidige economische uitdagingen, waaronder hoge inflatie en grote arbeidstekorten. De partij benadrukt dat de Nederlandse economie zich in een tweesplitsing bevindt, met enerzijds recordwinsten voor multinationals en anderzijds recordaanvragen bij voedselbanken. Het CDA pleit voor een overgang naar een eerlijke, rechtvaardige, en duurzame economie waarin de lasten van hoge inflatie eerlijk worden verdeeld. De partij streeft naar een economie waarin banen fatsoenlijke inkomens bieden en ondernemers bijdragen aan duurzame welvaart. Dit vereist een samenwerking tussen overheid, werkgevers, en werknemers volgens de Rijnlandse benadering. De beweging naar een eerlijke economie vraagt om harmonische groei, waarbij innovatie en technologie even belangrijk zijn als traditionele waarden zoals matigheid en rechtvaardigheid.

Het CDA benadrukt dat de inflatie in Nederland, hoewel licht dalend, nog steeds op het EU-gemiddelde ligt en de welvaart aantast. De partij wijst op de rol van gestegen kosten, personeelsschaarste en overheidsuitgaven in deze kwestie. Hoewel de meeste uitgaven en investeringen noodzakelijk zijn, is het belangrijk om de inflatie in de gaten te houden, aangezien vooral lagere inkomensgroepen hierdoor worden getroffen. Het CDA roept op tot aandacht voor de Nederlandse belangen in het rentebeleid van de Europese Centrale Bank en benadrukt dat vertrouwen in de valuta essentieel is voor de waarde van geld.

CDA over staatschuld

Ondanks uitdagingen zoals de coronacrisis en hoge energieprijzen, heeft Nederland volgens het CDA veerkrachtig gereageerd en is de staatsschuld beperkt gestegen. De lage rente en de weerbaarheid van Nederlandse bedrijven hebben bijgedragen aan een sterk economisch herstel en investeringen in klimaatbeleid. Echter, de groei van werkgelegenheid is voornamelijk te vinden in flexwerk, wat heeft geleid tot een tekort aan personeel in verschillende sectoren. Dit tekort drijft lonen en prijzen op, wat resulteert in uitdagingen voor sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, en bereikbaarheid.

Het CDA benadrukt dat een verwacht begrotingstekort van 3,9% in 2028, samen met een lage verwachte economische groei, niet houdbaar is. De partij pleit voor het handhaven van de staatsschuld onder de Maastricht-criteria van 60%. De overheid moet haar uitgaven aanpassen en gerichte lastenverlichting en investeringen doorvoeren om terug te keren naar een begrotingstekort van 3%. Het CDA richt zich ook op duurzame arbeidsrelaties en optimalisatie van arbeidsdeelname, onderwijs, en leven lang leren. Een heroriëntatie van de Belastingdienst en het fiscale instrumentarium is nodig om gericht en rechtvaardig inkomensbeleid te kunnen voeren.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van het CDA? Gebruik dan de link!


De ChristenUnie (CU)

Binnen het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (CU) voor de verkiezingen komen belangrijke economische onderwerpen aan bod, waaronder inflatie, de digitale euro, en de staatsschuld. Hieronder ullen  we de standpunten en benaderingen van de CU met betrekking tot deze kwesties samenvatten.

CU over de Digitale Euro

De CU neemt een standpunt in tegen de invoering van de digitale euro, tenzij de voordelen voor de burgers duidelijk worden aangetoond. In het huidige voorstel wordt de digitale euro gezien als een oplossing zonder een duidelijk probleem. De CU uit zorgen over onwenselijke kenmerken van een digitale euro, zoals programmeerbaarheid, die potentiële risico’s met zich meebrengen. Het standpunt van de partij is gebaseerd op het idee dat nieuwe technologieën en financiële instrumenten zorgvuldig moeten worden overwogen voordat ze worden ingevoerd in het financiële systeem.

CU over inflatie

Binnen het verkiezingsprogramma van de CU wordt aandacht besteed aan de uitdagingen van inflatie en de impact ervan op mensen aan de onderkant van de samenleving. De partij erkent dat, ondanks de economische groei van de afgelopen decennia, veel mensen met minimale inkomens moeite hebben om financieel rond te komen. De CU stelt dat het minimuminkomen te laag is om van te leven en dat er maatregelen moeten worden genomen om de armoede, met name onder kinderen, met minimaal de helft te verminderen.

De partij benadrukt de noodzaak van een gecoördineerde aanpak onder één minister voor armoede- en schuldenbeleid. Hierbij wordt de rol van vrijwilligersorganisaties, diaconieën en voedselbanken als cruciaal beschouwd om mensen in nood te bereiken. De CU wijst op de verantwoordelijkheid van de hele samenleving bij het bestrijden van armoede.

De recente economische situatie, waaronder de impact van de pandemie, de stijgende gasprijzen en de toenemende inflatie, vormen uitdagingen voor de CU. De partij benadrukt de noodzaak van een financieel beleid dat gericht is op het terugdringen van armoede en het waarborgen van een fatsoenlijk inkomen voor iedereen, zowel werkenden als niet-werkenden. Tegelijkertijd moet de staatsschuld onder de 60% van het bbp worden gehouden, zonder de zwakste schouders financieel te belasten.

De CU pleit voor een herziening van het belasting- en toeslagenstelsel, een verhoging van het minimumloon, en een ruimhartig vangnet voor mensen die zonder werk komen te zitten. De partij is kritisch over het gebruik van belastinggeld om politieke verschillen af te kopen en benadrukt dat niet alles tegelijkertijd kan worden aangepakt. De CU wil de zwakste schouders het meest ontzien en zoekt naar evenwicht tussen begrotingsbeheer en het aanpakken van armoede.

CU over staatsschuld

De CU staat voor een voorzichtig begrotingsbeleid dat voldoet aan begrotingsafspraken en de staatsschuld onder de 60% van het bbp houdt. De partij erkent dat noodzakelijke investeringen in woningbouw, openbaar vervoer en de energietransitie niet mogen stagneren, zelfs niet in tijden van begrotingsdiscipline. Het complexe belasting- en toeslagenstelsel moet grondig worden hervormd, en het minimumloon moet worden verhoogd om armoede onder volwassenen en kinderen te verminderen.

De CU wijst op de noodzaak om een balans te vinden tussen begrotingsbeheer en het ondersteunen van de zwakste in de samenleving. De partij is van mening dat niet alles tegelijkertijd kan worden bereikt en benadrukt dat het verstandig is om politieke verschillen niet op te lossen door overmatige uitgaven. Het behoud van prijsstabiliteit en het vermijden van inflatie zijn belangrijke doelen voor de CU, die pleit voor een herziening van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank om deze doelen te bereiken.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie? Gebruik dan de link!


Democraten 66 (D66)

In het verkiezingsprogramma wordt enkel het onderwerp inflatie en begrotingstekort besproken als onderdeel van bredere economische uitdagingen. Hieronder volgt een samenvatting van de benaderingen en standpunten van D66 met betrekking tot inflatie en aanverwante economische kwesties.

D66 over Inflatie en Economisch Beleid

D66 benadrukt dat de Nederlandse overheid de afgelopen jaren begrotingsbeleid heeft gebruikt om de economische gevolgen van de coronapandemie en de energiecrisis te verzachten. Ondanks deze maatregelen zijn er echter zorgen over de hoge inflatie en rentetarieven, evenals de vertraging van de economische groei. Het vorige kabinet heeft opzettelijk aanzienlijke middelen ingezet om overgangen op het gebied van stikstof en klimaat te faciliteren, evenals investeringen in onderwijs en defensie. Hiermee wilde men voorkomen dat toekomstige generaties met deze problemen zouden worden opgezadeld.

D66 erkent dat uitgaven aan rente, klimaat en gezondheidszorg echter aanzienlijk stijgen, wat het overheidstekort boven de Europese grens van 3 procent kan brengen als er geen beleidsveranderingen plaatsvinden. De partij benadrukt dat uitzonderingen op begrotingsregels niet de norm mogen worden en dat er voortdurend afwegingen moeten worden gemaakt tussen verschillende beleidsopties om te voorkomen dat de lasten bij toekomstige generaties worden gelegd.

D66 heeft de volgende economische doelen:

– Structurele lastenverlaging voor burgers.
– Investeringen in onderwijs, arbeidsmarkt, toeslagenstelsel, wetenschap, cultuur, klimaattransitie en infrastructuur.
– Het verminderen van de uitstoot door vervuilers te laten betalen.
– Het verhogen van belastingen op vermogen, winst, vervuiling en belastingontwijking om ongelijkheid te verminderen.
– D66 erkent dat een begrotingstekort in de komende jaren acceptabel kan zijn als het wordt gebruikt om te investeren in de toekomst van Nederland. Het niet doen van noodzakelijke uitgaven aan de energie- en klimaattransitie zou immers ook een schuld zijn die wordt doorgeschoven naar volgende generaties.

D66 over voedselinflatie

Tot slot is D66 zich bewust van de gevoeligheid van voedselprijzen voor prijsschokken, zoals tijdens de coronacrisis en de Russische inval in Oekraïne. De partij heeft aangegeven een onderzoek te willen starten naar de prijsvorming van voedsel in de keten, met als doel beter in te kunnen grijpen bij extreme voedselinflatie.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van D66? Gebruik dan de link!

D66 | Bitcoin


DENK

In het verkiezingsprogramma van DENK komen belangrijke financiële onderwerpen zoals inflatie, begrotingstekort, digitale valuta, bitcoin, digitale euro en staatschuld niet prominent aan bod. Het programma richt zich meer op andere beleidsgebieden en thema’s. Dit kan aangeven dat DENK prioriteit geeft aan andere kwesties in hun campagne.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van DENK? Gebruik dan de link!


Forum voor Democratie (FvD)

Het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie (FvD) legt een sterke nadruk op financiële en monetaire kwesties, waarbij het zich uitspreekt over cryptocurrency, de digitale euro en de staatsschuld.

FvD over Crypto

FvD pleit voor een versoepeling van de regelgeving met betrekking tot cryptocurrency. Ze lijken open te staan voor innovatieve financiële technologieën en willen mogelijk de ontwikkeling en adoptie van digitale valuta in Nederland bevorderen.

FvD over de Digitale Euro

FvD is echter sterk gekant tegen de invoering van de digitale euro, en benadrukt de mogelijke gevolgen van een dergelijke digitale valuta voor de privacy en controle van burgers. Ze stellen dat de overheid hiermee toegang zou krijgen tot bijna alle financiële transacties van burgers, vergelijkbaar met het systeem dat momenteel in China wordt gebruikt. FvD pleit voor een intelligentere scheiding van Nederland van de euro en de Europese schuldenunie, evenals de herinvoering van een eigen nationale munt. Ze willen dat lidmaatschap van de Europese Unie mogelijk blijft zonder de euro te gebruiken en verzetten zich tegen de invoering van een programmeerbare digitale munt, zoals de digitale euro.

FvD over staatsschuld:

FvD benadrukt de zorgen over de staatsschuld, zowel op nationaal als Europees niveau. Ze betogen dat de lage rentetarieven en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) negatieve gevolgen hebben voor Nederlandse pensioenen en dat Europese landen met aanzienlijke staatsschulden de Nederlandse pensioenen bedreigen. FvD noemt de huidige pensioenwet een klucht en pleit voor het intrekken ervan om de pensioenen van ouderen te beschermen.

Met deze standpunten benadrukt FvD hun visie op monetair beleid en financiële stabiliteit, waarbij ze de nadruk leggen op nationale soevereiniteit en de bescherming van Nederlandse financiële belangen.

Speciale aandacht verdient Forum voor Democratie in deze analyse. Zij hebben de tijd en inzet getoond om onze vragen gedetailleerd te beantwoorden, wat duidelijk hun betrokkenheid en visie op deze thema’s laat zien. Om hun standpunten rondom Bitcoin, de digitale euro, en inflatie grondig te verkennen, hebben we deze antwoorden verwerkt in een speciaal artikel. Voor een diepgaande blik op de visie van de FvD raden wij je aan het artikel ‘FVD over Bitcoin, Digitale Euro en Inflatie’ te lezen.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van FvD? Gebruik dan de link!

Forum voor Democratie | Bitcoin


GroenLinks-PvdA

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA benadrukt enkele belangrijke financiële en monetaire kwesties, met specifieke aandacht voor crypto, de digitale euro en het begrotingstekort.

GroenLinks-PvdA over Crypto

GroenLinks-PvdA streeft naar digitale duurzaamheid en gegevensbescherming met betrekking tot de ontwikkeling van datacentra. Ze willen plannen voor nieuwe datacentra toetsen op nut en noodzaak, waarbij ze geen ruimte willen bieden aan ‘hyperscale datacentra’ die de marktmacht van grote technologiebedrijven vergroten. Er worden strenge eisen gesteld aan datacentra om efficiënt gebruik van hulpbronnen en hergebruik van restwarmte te bevorderen. Duurzaamheidsnormen voor digitale toepassingen zullen worden ingevoerd om excessieve groei van datacentra wereldwijd te voorkomen. GroenLinks-PvdA pleit ook voor ecodesignregels op Europees niveau om het gebruik van data en rekenkracht voor diverse digitale toepassingen, waaronder cryptomunten, te reguleren en te verminderen.

GroenLinks-PvdA over de Digitale Euro

De partij streeft naar een stabiel financieel stelsel en pleit in EU-verband voor strengere kapitaaleisen voor banken. Ze willen een strikte scheiding tussen zakenbanken en consumentenbanken, voltooien de Europese bankenunie en bepleiten regulering om de macht van grote financiële instellingen te beperken. De invoering van een digitale euro via de Europese Centrale Bank wordt voorgesteld om de afhankelijkheid van commerciële banken te verminderen, terwijl contant geld behouden blijft.

GroenLinks-PvdA over het Begrotingstekort

GroenLinks-PvdA benadrukt een ambitieuze investeringsagenda voor een duurzame economie, goede publieke voorzieningen en bestaanszekerheid voor alle burgers. Ze stellen dat brede welvaart hun kompas is en dat ze niet uitsluitend gefocust zijn op het begrotingstekort op korte termijn. Bij economisch uitdagende tijden willen ze anticyclisch investeren om banen en inkomens te behouden. Ze pleiten voor verantwoord begrotingsbeleid dat zich richt op de lange termijn en kijken niet uitsluitend naar het begrotingssaldo op korte termijn. Financiële meevallers worden niet automatisch uitgegeven, en tegenvallers zullen niet direct tot bezuinigingen leiden. Het doel is om budgettaire uitdagingen op een verantwoorde manier aan te pakken.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de GroenLinks-PvdA? Gebruik dan de link!

GroenLinks | Bitcoin        PvdA | Bitcoin


JA21

Het verkiezingsprogramma van JA21 belicht enkele belangrijke financiële en monetaire kwesties, met bijzondere aandacht voor Bitcoin, de digitale euro en de soevereiniteit van de Europese Unie.

JA21 over Bitcoin

JA21 omarmt innovatie en pleit voor een open internet en individuele economische vrijheid. Ze ondersteunen de innovatie van Bitcoin, benadrukken het belang van het behouden van contant geld en verzetten zich tegen de invoering van een digitale euro en de EU Digital Wallet.

JA 21 over de Digitale Euro en EU-Soevereiniteit

JA21 heeft verschillende standpunten met betrekking tot de Europese Unie en de Euro, waaronder:
– Streven naar een efficiënte economische samenwerking binnen de EU.
– Geen verdere afstand van nationale soevereiniteit zonder raadpleging van Nederlandse burgers.
– Prioriteit geven aan Nederlandse wetgeving boven Europese wetgeving door aanpassing van de Grondwet.
– Handhaven van het vetorecht van lidstaten in de Europese Raad.
– Organiseren van een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de Euromunt voor Nederland.
– Handhaven van strikte Europese begrotingsregels.
– Verzet tegen gezamenlijke Europese schulden.
– Vermindering van Europese uitgaven.
– Bezuinigen op Europese cohesiefondsen en subsidies.
– Voorkeur voor één locatie voor vergaderingen van het Europees Parlement.
– Tegenstander van de invoering van een digitale euro.
– Streven naar versterking van de gemeenschappelijke markt en het sluiten van verstandige handelsverdragen om de geopolitieke positie en handelsbelangen van Nederland te versterken.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de JA21? Gebruik dan de link!

Ja21 | Bitcoin


Nieuw Sociaal Contract

In ons voortdurende onderzoek naar de verkiezingsprogramma’s voor 2023 hebben we ook het programma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) onder de loep genomen. Binnen dit programma hebben we relevante informatie gevonden met betrekking tot cruciale financiële onderwerpen, zoals de digitale euro, staatsschuld en cryptografie. Laten we eens kijken naar de standpunten van NSC op deze financiële kwesties.

NSC over Digitale Euro:

Nieuw Sociaal Contract erkent het potentieel van een digitale euro (CBDC) als tegenwicht tegen de dominantie van commerciële banken in het digitale geldverkeer. Ze benadrukken echter dat de huidige visie van de ECB onvoldoende duidelijkheid biedt. Ze pleiten voor digitale euro’s met anonieme bestedingsmogelijkheden en verzetten zich tegen het voorprogrammeren van gelduitgaven door banken en de overheid. Daarnaast benadrukken ze het belang van het behoud van contant geld als een terugvaloptie, zelfs in noodsituaties.

NSC over de Staatsschuld:

Nieuw Sociaal Contract streeft naar een verstandig Europees beleid en verzet zich tegen de ontwikkeling van de EU tot een transferunie. Ze willen belastingheffing behouden als nationale aangelegenheid en zijn tegen gezamenlijke Europese schulden, eurobonds en vergelijkbare regelingen. Ze pleiten voor het herstellen en handhaven van Europese normen voor gezonde overheidsfinanciën, met inbegrip van maximaal begrotingstekort en staatsschuld. Ze streven naar een gematigde EU-begroting en zijn tegen een toename van de afdracht aan de meerjarenbegroting vanaf 2027. Ook zijn ze voorstander van soberdere beloningen voor medewerkers van Europese instellingen.

NSC over Cryptografie:

Nieuw Sociaal Contract benadrukt de noodzaak van het beschermen van overheidsgegevens en pleit voor toezicht op de digitale infrastructuur. Ze willen gevoelige overheidsdata lokaal opslaan of bij nationale clouddienstaanbieders onder rijkstoezicht. Ze onderkennen het risico van quantumcomputers die huidige encryptie kunnen breken en pleiten voor de migratie van overheidssystemen naar quantumveilige cryptografie, met speciale aandacht voor verouderde systemen die vitale processen ondersteunen.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van NSC? Gebruik dan de link!


Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren heeft in haar verkiezingsprogramma standpunten ingenomen met betrekking tot duurzaamheid, inflatie en hervorming van het geldstelsel. Deze standpunten richten zich op het creëren van een duurzame samenleving, het beschermen van de bestaanszekerheid van burgers en het herzien van het financiële systeem.

PvdD over Duurzaamheid en Energie

De Partij voor de Dieren streeft naar een duurzame samenleving en wil de energieopgave beheersbaar maken. Dit willen ze bereiken door te investeren in energiebesparing en decentrale energiesystemen. Scherpe keuzes worden gemaakt over welke sectoren wel en niet kunnen bijdragen aan deze duurzaamheid en dus gebruik mogen maken van het elektriciteitsnet. Burgers en maatschappelijk belangrijke voorzieningen, zoals ziekenhuizen en aardgasvrije woonwijken, krijgen prioriteit op het elektriciteitsnet. Hierbij wordt de regel dat de volgorde van aanvragen bepalend is, geschrapt om te voorkomen dat de schaarse netruimte wordt toegewezen aan datacenters of cryptominers.

PvdD over Inflatie en Bestaanszekerheid

De Partij voor de Dieren erkent dat inflatie de bestaanszekerheid van burgers bedreigt. Om deze zorg aan te pakken, pleiten ze voor een verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur. Bovendien stellen ze dat het minimumloon moet meebewegen met andere inkomens en minimaal 60% van het mediane inkomen in Nederland moet zijn. Uitkeringen, waaronder de AOW, WIA, Wajong en bijstand, zullen meestijgen om de koopkracht te behouden.

PvdD over Hervorming van het Geldstelsel

De Partij voor de Dieren wil de positie van banken in het geldstelsel beperken. Ze baseren deze wens op inzichten uit het rapport “Geld en schuld: De publieke rol van banken” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 2019. Hiermee willen ze streven naar een financieel systeem dat meer in lijn is met de belangen van de samenleving.

PvdD over de EU-begroting en Duurzaamheid

De partij benadrukt dat langetermijnbudgetten van de EU moeten bijdragen aan het aanpakken van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, evenals de transitie naar een economie die de maatschappelijke waarde maximaliseert zonder de aarde uit te putten. Ze pleiten voor aanpassingen in het EU-begrotingskader om de uitdagingen van vandaag effectiever aan te pakken.

De Partij voor de Dieren heeft zich gecommitteerd aan deze standpunten met het oog op een duurzame toekomst en het welzijn van de Nederlandse bevolking.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de PvdD? Gebruik dan de link!

Partij voor de Dieren | Bitcoin


Partij voor de Vrijheid (PVV)

In het verkiezingsprogramma van de PVV ligt de focus op het aanpakken van de economische uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd, met bijzondere aandacht voor de hoge inflatie die de koopkracht van de burgers aantast.

PVV over Inflatie en Koopkracht

De PVV benadrukt dat ondanks de lage werkloosheid, de Nederlandse economie zich in een recessie bevindt. De inflatie blijft hoog, waardoor de kosten van levensonderhoud, met name energie en voedsel, stijgen. Dit treft zowel werkenden als niet-werkenden, van minima tot modaal. De PVV streeft ernaar om de koopkracht van de burgers te herstellen door middel van forse belastingverlagingen. Dit omvat het afschaffen van btw op voedingsmiddelen om boodschappen betaalbaarder te maken. Ook wordt de vliegtaks afgeschaft, de belasting op energie en de accijns op benzine verlaagd, en worden de huren verlaagd terwijl de huurtoeslag wordt verhoogd. Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd, wat zowel werkenden als gepensioneerden en mensen met een uitkering ten goede komt. De PVV wil ook het eigen risico in de zorg afschaffen en tandheelkundige zorg weer in het basispakket opnemen. Bovendien worden maatregelen getroffen om de financiële positie van gepensioneerden te versterken, waaronder een verhoging van de ouderenkorting en het handhaven van de IOAOW-regeling, terwijl de AOW-leeftijd wordt verlaagd naar 65 jaar.

PVV over Investeren in Kerntaken van de Overheid

De PVV benadrukt het belang van investeren in de kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, onderwijs en zorg. Hierbij wordt ingezet op meer politie op straat, meer leraren voor de klas en meer zorgpersoneel. Dit alles moet gefinancierd worden door te stoppen met het overmaken van miljarden naar Brussel en Afrika, en door middel van herallocatie van middelen die momenteel gereserveerd zijn voor klimaat en stikstofmaatregelen. De PVV stelt voor om de extra winsten van banken als gevolg van de gestegen rente extra te belasten en verschillende subsidies voor kunst, cultuur, publieke omroep, expats en vergroening te schrappen. Bovendien worden grenzen gesloten voor asielzoekers en wordt migratie beperkt, wat naar verwachting ook financiële voordelen oplevert.

Kortom, de PVV heeft als doel om de financiële druk op de Nederlandse burgers te verlichten, de koopkracht te herstellen en te investeren in belangrijke overheidsdiensten, terwijl zij pleiten voor een heroverweging van de besteding van middelen en belastingen.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de PVV? Gebruik dan de link!

PVV | Bitcoin


De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP erkent de substantiële economische en financiële uitdagingen die zijn voortgevloeid uit de coronacrisis, met bijzondere aandacht voor de enorme toename van de staatsschuld en de aanzienlijke steun die is verstrekt aan bedrijven. Er wordt een duidelijke zorg geuit over de benaderingen van de Europese Centrale Bank en de EU-leningen, waarbij de implicaties hiervan worden gezien als een aanzienlijke financiële last die zal worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Tegelijkertijd toont de SGP waardering voor de noodzaak van deze maatregelen in de gegeven omstandigheden, aangezien ze hebben bijgedragen aan het vermijden van verdere economische neergang en sociale uitdagingen zoals massale werkloosheid.

Principes van Begrotingsdiscipline en Toekomstvisie

Met een pleidooi voor een beleid van financiële soliditeit en begrotingsdiscipline, zelfs te midden van de economische crisis, profileert de SGP zich als voorstander van prudent financieel beheer gebaseerd op Bijbelse principes. Het partijstandpunt omvat niet alleen het bepleiten van spaarzaamheid en het voorkomen van onnodige toename van de staatsschuld, maar benadrukt ook het belang van investeren waar nodig, bijvoorbeeld in zorg en defensie. Hierbij worden lessen uit de crisis aangegrepen om te benadrukken dat financiële zekerheden relatief zijn en dat een beleid dat in voorgaande jaren heeft bijgedragen aan het verlagen van de staatsschuld, nu ruimte heeft geboden voor essentiële financiële steun en beleidsflexibiliteit in een tijd van crisis.

Speciale aandacht verdient de SGP in deze analyse. Zij hebben de tijd en inzet getoond om onze vragen gedetailleerd te beantwoorden, wat duidelijk hun betrokkenheid en visie op deze thema’s laat zien. Om hun standpunten rondom Bitcoin, de digitale euro, en inflatie grondig te verkennen, hebben we deze antwoorden verwerkt in een speciaal artikel. Voor een diepgaande blik op de visie van de SGP raden wij je aan het artikel SGP over Bitcoin, Digitale Euro en Inflatie te lezen.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de SGP? Gebruik dan de link!

SGP | Bitcoin


De Socialistische Partij (SP)

De SP staat kritisch tegenover de invoering van een digitale euro, en benadrukt het belang van het behoud van de macht en controle over het financiële systeem. In plaats van de digitale euro te omarmen, pleit de SP voor de oprichting van een nationale betaal- en spaarbank, die onder publieke controle staat. Hierdoor zou spaargeld en betalingsverkeer veiliger worden en zouden risicovolle speculaties met het geld van burgers worden vermeden.

Bovendien wil de SP transparantie bevorderen, waarbij mensen die er de voorkeur aan geven om bij commerciële banken te sparen, het recht krijgen om te weten hoe hun spaargeld wordt geïnvesteerd. De partij benadrukt het belang van het beschermen van de privacy van individuen door te voorkomen dat betaalgegevens van klanten commercieel worden gebruikt. Daarnaast pleit de SP voor de invoering van een acceptatieplicht voor contant geld, om de keuzevrijheid van burgers in het betalingsverkeer te waarborgen.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de SP? Gebruik dan de link!


VOLT Nederland

Volt heeft in haar verkiezingsprogramma een reeks standpunten uiteengezet met betrekking tot cruciale financiële kwesties, variërend van crypto en de digitale euro tot inflatie en staatsschuld.

Over Crypto

Volt pleit voor een gecoördineerde aanpak om ervoor te zorgen dat zowel de overheid als de kritieke infrastructuur uiterlijk in 2028 ‘kwantumbestendig’ zijn. Dit is van essentieel belang omdat de huidige cryptografische codes kwetsbaar zijn voor aanvallen met kwantumcomputers. Volt benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven om de veerkracht van cryptografische systemen te verbeteren.

Volt over de Digitale Euro

Volt ondersteunt de invoering van de digitale euro om de monetaire soevereiniteit van de eurozone en haar lidstaten te beschermen. De partij benadrukt echter dat deze digitale munt sterke garanties moet bieden op het gebied van privacy en niet-programmeerbaarheid. De partij pleit voor een ambitieuze geopolitieke strategie op Europees niveau om de concurrentie met digitale valuta van andere grootmachten aan te gaan.

Volt over Inflatie

Volt benadrukt dat de recente inflatie, gekoppeld aan de energiecrisis, heeft aangetoond dat winsten van bedrijven soms ten koste gaan van de financiële zekerheid van individuen. De partij streeft naar een eerlijker verdeling van welvaart en benadrukt dat mensen niet mogen lijden onder stijgende kosten voor basisbehoeften.

Volt over de Staatsschuld

Op korte termijn pleit Volt voor een herziening van het Stabiliteits- en Groeipact, waarbij de norm voor de staatsschuld wordt verhoogd naar 90%. Dit om Europese landen meer financiële ruimte te geven voor investeringen en bezuinigingen te voorkomen. Op de lange termijn wil Volt dat de Europese begroting gefinancierd wordt door Europese belastinginkomsten en het uitgeven van gezamenlijke schuld, om te profiteren van de versterkte economische kracht van de EU en de euro.

Volt heeft daarmee een brede visie op financiële kwesties, gericht op het versterken van zowel monetaire als sociale stabiliteit binnen de Europese Unie.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van VOLT? Gebruik dan de link!


De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

In ons onderzoek naar het verkiezingsprogramma van de VVD voor 2023 hebben we de nadruk gelegd op relevante zoekwoorden zoals Bitcoin, Central Bank Digital Currency (CBDC), crypto, en inflatie. Opvallend is dat, ondanks de groeiende belangstelling voor digitale valuta en financiële technologie, de termen Bitcoin en CBDC geen enkele keer in het programma voorkomen. De term ‘crypto’ wordt slechts eenmaal genoemd, en ook het onderwerp inflatie wordt slechts eenmaal behandeld.

VVD over Crypto

De VVD benadrukt het belang van een veilige cloudinfrastructuur voor de nationale defensiedata in Nederland. Het streven is om op korte termijn over een nationale cloud te beschikken, gehost op Nederlandse bodem en onder Nederlandse jurisdictie. Deze cloud moet bij voorkeur worden ontwikkeld en beheerd door Nederlandse bedrijven. De VVD benadrukt tevens de waarde van een sterke publiek-private samenwerking in het crypto-domein om dit doel te bereiken. De veiligheid van onze defensiedata is van essentieel belang voor de nationale veiligheid, en de VVD zet zich in voor het waarborgen van deze veiligheid.

VVD over Inflatie

De VVD staat voor verantwoord financieel beleid en erkent de stijgende tekorten bij de overheid in de komende jaren. De partij is van mening dat de tijd van ongelimiteerde overheidsuitgaven voorbij is. De VVD streeft ernaar om geen onnodige financiële lasten door te schuiven naar toekomstige generaties en wil de samenleving niet belasten met buitensporige belastingen. Dit betekent dat er in de komende jaren scherpe keuzes gemaakt moeten worden in het begrotingsbeleid. De VVD trekt lessen uit eerdere financiële crises en beseft dat ingrijpen noodzakelijk is om te voorkomen dat hoge inflatie het inkomen en de spaargelden van burgers blijft aantasten.

Tegelijkertijd erkent de VVD dat te snel en diepgaand ingrijpen nieuwe problemen kan veroorzaken, met langdurige gevolgen. Daarom is het van belang om een langetermijnvisie te behouden, inclusief de duurzame ontwikkeling van onze energievoorziening en economie. Dit betekent dat alle huidige uitgaven nauwkeurig worden geëvalueerd, met een terugkeer naar normaal begrotingsbeleid en terughoudendheid bij het creëren van nieuwe fondsen. Door nu verstandig om te gaan met uitgaven, zorgt de VVD ervoor dat Nederland een goed beheerd land blijft voor de volgende generaties en dat de overheid financiële buffers heeft om burgers en bedrijven te ondersteunen in geval van grote crises, zoals de pandemie of de energiecrisis.

VVD over het Begrotingstekort

De VVD benadrukt de urgentie van het terugdringen van het begrotingstekort in de komende jaren. Het tekort van de overheid wordt als te groot beschouwd, en met de stijgende rente wordt de financiële last alleen maar groter. De partij is van mening dat scherpe keuzes moeten worden gemaakt om dit tekort te verminderen en beheersbaar te maken, met als doel de lasten niet door te schuiven naar toekomstige generaties. De VVD stelt duidelijk dat er geen nieuwe fondsen meer moeten worden opgericht en dat de overheid kritisch moet kijken naar mogelijke besparingen. Wanneer het nodig is om het tekort terug te dringen, geeft de VVD de voorkeur aan bezuinigingen of het stimuleren van hogere economische groei boven het verhogen van belastingen, met als doel de middeninkomens te ontzien.

Wil je meer weten over het volledige Verkiezingsprogramma van de VVD? Gebruik dan de link!

VVD | Bitcoin


De Bitcoin Webshop van Nederland & België

Ontdek de nieuwste Bitcoin-literatuur in onze uitgebreide assortiment Bitcoin Boeken! Deze week hebben we verrassende nieuwe Bitcoin-gerelateerde boeken aan ons assortiment toegevoegd, boordevol inzichten, tips en trends om je bitcoin kennis te vergroten. Of je nu een doorgewinterde bitcoin enthousiasteling bent of net begint, bij ons vind je de perfecte bronnen om je te helpen gedijen in de wereld van Bitcoin.

Wil je dieper duiken in de wereld van Bitcoin? Ontdek onze TOP 10 Bitcoin Boeken en verrijk je kennis over deze opwindende digitale valuta. Van beginners tot experts, deze boeken zijn een waardevolle bron voor iedereen die meer wil weten over Bitcoin

Maar dat is nog niet alles! In onze Bitcoin Webshop vind je niet alleen de nieuwste en meest informatieve Bitcoin-boeken, maar ook een schat aan andere unieke Bitcoin-Items en Gifts!

De Top 5 Bitcoin Boeken:

1. De Bitcoin Standaard – Transformeer Je Begrip van Geld
2. Alles gedeeld door 21 miljoen – De Revolutie van 21 Miljoen
3. Dank God voor Bitcoin – de Weg naar Morele Redding
4. De Fiat Standaard – De Overgang van Goud naar Fiat en de Weg naar Bitcoin
5. Het Kleine Bitcoin Boekje – Geschreven door tien auteurs van over de hele wereld

Laat een bericht achter